HomePhần mềmSubmap (Miễn Phí)

Submap (Miễn Phí)

Liên hệ

Submap là một chương trình dự đoán âm thanh cho phép bạn lập mô hình hoạt động của bất kỳ loa nào có trong thư viện phần mềm hoặc tự tạo riêng mô hình riêng loa của bạn để đưa vào, phân tích và tối ưu hóa thông qua RiTA Analyzer và tổng hợp phản ứng của nó.

Link tải cuối bài viết.

Danh mục:
Newsound