0

Mô tả

Đối với những người tổng hợp nhạc cần khả năng thiết kế âm thanh độc đáo, MODX là một bộ tổng hợp nhạc có công cụ FM-X có khả năng điều khiển hoàn toàn và có 8 bộ vận hành. MODX có tính năng lập trình sâu, khả năng điều khiển và một lượng lớn phức điệu.